Candidați etnici români

Contact

 • Studenți internaționali
  Corina TODEA 

  tel: +40-264-429762, int. 6023
  e-mail: corina.todea@ubbcluj.ro
  program: luni-vineri , 10:00-13:00.

Pentru candidatii etnici romani nu se organizeaza admitere in sesiunea din septembrie 2019 la nivel licenta.

Admiterea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate - nivel licență

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

Calendarul admiterii pentru locuri bugetate:

 • 16.07.2019-21.07.2019 - perioada de înscriere online https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/ (în data de 21 iulie înscrierile se pot face până la ora 16:00)
 • 22.07.2019 - afişarea listelor iniţiale, contestații/sesizări
 • 23.07.2019-25.07.2019 - confirmarea locurilor (în data de 25 iulie confirmările se pot face până la ora 16:00)
 • 26.07.2019 - afişarea listelor finale

Criteriile de admitere pentru locuri bugetate:

 • 1. Eseu motivaţional notat cu calificativul Admis/Respins. Eseul trebuie sa conţină obligatoriu următoarele date ale candidatului: nume, prenume, seria şi numărul paşaportului.
 • 2. Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media de bacalaureat.
 • 3. Criteriu de departajare: media anilor de liceu.
 • 4. Pentru specializările Artă sacră, Teatrologie şi Cinematografie, fotografie, media înmatricularea la studii este condiţionată de promovarea probelor practice, conform Regulamentului de admitere aprobat de către Senatul universităţii prin Hotarârea nr. 380/14.01.2019.

Înscrierea online

Înscrierea online este OBLIGATORIE pentru candidații etnici români care doresc să acceseze loc bugetat. La înscriere se poate opta doar pentru specializările la care au fost alocate locuri la buget pentru candidați etnici români.

Exemplu: candidatul care va dori să se înscrie la specializarea Chimie în calitate de etnic român, va selecta din lista de specializări ETNICI - Chimie

Înscrierea online conţine următoarele etape:

 • A. Preinscriere (la finalul careia candidatul va putea lista/salva documentul cu datele personale introduse)
 • B. Crearea unui cont (pe baza email-ului si CNP/numarului de pasaport introduse in etapa preinscriere) si confirmarea lui
 • C. Logarea în contul nou creat şi încărcarea următoarelor documente, prin accesarea opţiunii

Încarcă documente:

 • 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 • 2. foile matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 • 3. eseul motivațional. Candidații care vor opta pentru mai multe specializări, trebuie sa trimită câte un eseu motivațional pentru fiecare specializare.

Finalizarea procedurii de înscriere online şi procesarea informaţiilor:

La finalizarea procedurii de înscriere online şi procesarea informaţiilor de către facultate, prin accesarea secţiunii OPTIUNI INSCRIERE, candidatul va putea vedea:

 • numărul legitimației de concurs (candidații care vor opta pentru mai multe specializări, vor primi câte un număr de legitimaţie pentru fiecare specializare),
 • opţiunile alese,
 • mediile introduse de facultate.

Confirmarea locului:

Conform noilor reglementări ale U.E. cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, listele cu rezultatele admiterii nu vor fi nominale.Candidații se vor identifica cu numărul legitimației de concurs.

Pentru confirmarea locului, candidații vor transmite prin email la facultate formularul Anexa 4 completat și semnat, împreună cu documentele menționate mai jos. Transmiterea dosarului se va face într-un singur fișier, cu dimensiunea de max. 10 MB, denumit cu numele candidatului.

Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, care poate fi la o specializare unde a fost declarat ADMIS, sau la o specializare unde a fost declarat ÎN AȘTEPTARE.

Documentele în original se vor depune la înmatriculare.

Lista documentelor necesare pentru admitere:

Conform Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018:

 • 1. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • 2. Copia pașaportului (primele 3 pagini), valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
 • 3. Copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • 4. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • 5. Copia foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau întro limbă de circulație internațională;
 • 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 3, (cu excepţia candidatilor din Republica Moldova);
 • 7. Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

Locuri bugetate

Documente

Locuri cu taxa

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/

Admiterea la studii universitare de masterat a cetăţenilor străini de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciuliul stabil în străinătate - nivel master

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Criterii de admitere

La nivel masterat admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/

Locuri bugetate

Pentru anul universitar 2019-2020, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 51 locuri bugetate, din care

 • 31 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă
 • 20 locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

Specializari

În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:

 • 1. Business
 • 2. Chimie şi Inginerie Chimică
 • 3. Educaţie Fizică şi Sport
 • 4. Fizică
 • 5. Geografie
 • 6. Istorie şi Filosofie
 • 7. Litere
 • 8. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • 9. Sociologie şi Asistenţă Socială
 • 10. Studii Europene
 • 11. Ştiinţa şi Ingineria Mediului
 • 12. Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 • 13. Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • 14. Teatru şi Film
 • 15. Teologie Ortodoxă

Locuri cu taxă

Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/